Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Byggnadsvård

Byggnadsvård för bevaring av vackra gamla hus med hållbara val av färg och material.

BYGGNADSVÅRD

Jag arbetar med frilansuppdrag inom fönsterhantverk och byggnadsvård.

Byggnadsvård är ett samlingsbegrepp för skötsel, underhåll och ändringar av byggnader och bebyggelsemiljöer, med beaktande av och med utgångspunkt från dess kulturvärden. (Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2002)

Uppdragen utförs i dagsläget främst genom företaget Fönster och Hantverk i Linköping. Gå in på www.fonsterohantverk.se för att läsa mer om våra tjänster.

Min vision är att vårda och bevara befintlig byggnation, och skapa estetiskt och praktiskt hållbara miljöer vid nybyggnation. Byggnadsvård för mig handlar inte bara om att återge ett historiskt korrekt utseende åt ett hus, utan även att genom rätt färg- och materialval skapa hemmiljöer med lång livslängd, värda och möjliga att bevara i framtiden.